top of page

RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) firmy ADO i ACN informują, iż:

 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  • ACN sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, NIP 967-144-25-28 REGON, 388023109

  • ADO Andrzej Matusiak z siedzibą przy ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, NIP 554-121-37-09 REGON, 093211279

 

2. Podanie danych jest dobrowolne, a czasami niezbędne w celu wykonania czynności         przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia, a następnie realizacji umowy, a także w      celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub                            świadczenia przez firmę ADO usług objętych przedmiotem działalności Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych          zwykłych, w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, adresu, NIP, PESEL, REGON.

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kontrahenci, podwykonawcy oraz                osoby współpracujące z firmą ADO.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po        jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji                  wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy bądź zakończenia współpracy.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich                           sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,       prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez         wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na           podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane                dotyczą bądź od kontrahentów, przedstawicieli handlowych lub dealerów. Dane                mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,      gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących,                 narusza przepisy Rozporządzenia.

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia lub

    kontynuowania współpracy oraz zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan                          zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może        być brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług przez firmy            Ado, Colibrus i Natscrap.

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym       również nie podlegają profilowaniu.

bottom of page